Stretford Hotel

43 Romford Road, London, E15 4LY

020 8522 7347